Obchodní podmínky

 1. PŘIJETÍ PODMÍNEK
  1. Než začnete Službu používat, přečtěte si tyto Obchodní podmínky, Zpracovatelské podmínky přiložené k objednávce a další dokumenty, na které se zde odkazuje (společně také „Podmínky“). Podpisem objednávky odkazující na Obchodní podmínky uzavíráte s Dodavatelem smlouvu o užívání Služby (dále také „Smlouva“), jejíž součástí jsou Podmínky. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nesmíte Službu užívat.
 2. DEFINICE
  1. Dodavatel“ je společnost EWAS Platform s.r.o., se sídlem na adrese Václavské náměstí 2132/47, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11749521, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 353458.
  2. Objednatel“ je uživatel služby EWAS AI PERSONA (dále také„Služba“). Používá-li uživatel Službu jménem právnické osoby, pak jako fyzická osoba prohlašuje, že je oprávněna zavázat právnickou osobu Smlouvou, a slovo „Objednatel“ se vztahuje také na tuto osobu.
  3. Data Objednatele“ jsou data, pokyny, materiály a jiný obsah, který Objednatel poskytne nebo Dodavatel obdrží od Oprávněného uživatele prostřednictvím Služby. Data Objednatele nezahrnují Výstupní data.
  4. Materiály třetích stran“ jsou dokumenty, data, produkty nebo služby, které nejsou Dodavatele, včetně open-source software.
  5. Oprávnění uživatelé“ jsou zaměstnanci, konzultanti, dodavatelé a zástupci Objednatele, kterým Objednatel umožnil užívat Službu na základě právudělených mu podle Smlouvy.
  6. Přidružená osoba“ osoby je jakákoli osoba tvořící s osobou podnikatelské seskupení, zejména vlivná nebo ovlivněná osoba, ovládající nebo ovládaná osoba, osoba jednající ve shodě nebo koncern.
  7. SLA“ je dohoda o úrovni poskytování Služby tvořící přílohu těchto Obchodních podmínek.
  8. Systémy Objednatele“ označují IT infrastrukturu, zejména počítače, software, databáze a sítě Objednatele, ať už jsou provozovány přímo Objednatelem nebo prostřednictvím služeb třetích stran.
  9. Výstupní data“ jsou data související s užíváním Služby Objednatelem, včetně statistických a výkonnostních informací souvisejících s provozem Služby.
 3. ZPROVOZNĚNÍ SLUŽBY
  1. Podmínky zprovoznění. Aby mohl Dodavatel Službu řádně zprovoznit, musí Objednatel v dohodnutých termínech, a pokud nejsou dohodnuty tak bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 dní od vyžádání:
   1. zajistit všechny organizační a technické podmínky, včetně HW a základního SW potřebného pro provoz Služby v konfiguraci a podle doporučení uvedených v Dokumentaci,
   2. poskytnout Dodavateli veškerou součinnost v souladu s Podmínkami a dále i jinou Dodavatelem vyžádanou součinnost, pokud je nezbytná pro zprovoznění nebo užívání Služby.
  2. Zprovoznění. Dodavatel Službu pro Objednatele zprovozní dle standardního postupu Dodavatele. Na popisu jednotlivých milníků a termínů jejich dokončení se strany mohou dohodnout v objednávce. Takový popis je ale pouze rámcový a může být Dodavatelem měněn, zejména pokud si zprovoznění Služby vyžádá jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno. Služba jako celek je zprovozněna ve chvíli, kdy Dodavatel zašle Objednateli poslední dohodnutý výstup, případně přístupové údaje k užívání Služby. Do 3 dnů od zaslání („lhůta pro kontrolu“) může Objednatel zkontrolovat, jestli byla Služba zprovozněna v pořádku. Ve stejné lhůtě musí potvrdit, že je Služba zprovozněna v pořádku, případně nahlásit zjištěné vady. Případné vady uznané Dodavatelem budou odstraněny ve lhůtě odpovídající jejich závažnosti.
  3. Převzetí. Objednatel převezme zprovozněnou Službu s výhradami, nebo bez výhrad. Zprovozněná Služba je převzata Objednatelem, jakmile nastane některá z následujících skutečností:
   1. podepsání akceptačního protokolu Objednatelem,
   2. uplynutí 3 dnů od zaslání posledního dohodnutého výstupu, případně přístupových údajů k užívání Služby, pokud Objednatel v této lhůtě neoznámí žádné výhrady bránící užívání (za tyto jsou považovány problémy odpovídající incidentům kategorie kritický).
  4. Vícepráce. Pokud si Objednatel vyžádá jakékoliv úpravy zprovoznění Služby, které nejsou uvedeny v objednávce (například úpravy produktu a vývoj na zakázku, konfigurační zásahy, poradenství aj), jedná se o požadavek na vícepráce. Po obdržení takového požadavku Dodavatel navrhne podmínky (zejména termín, cenu, požadavky na součinnost apod.) za kterých vícepráce provede. Jednání o vícepracích nemá vliv na povinnost Objednatele Službu převzít, ledaže se strany dohodnou jinak. Pokud si Objednatel vyžádá vícepráce a neodsouhlasí cenu za jejich provedení, může Dodavatel práce na zprovoznění Služby pozastavit, dokud se strany nedohodnou na dalším postupu. Pokud vícepráce odsouhlasí, zaplatí Dodavateli cenu za jejich provedení na základě faktury vystavené před zahájením víceprací.
 4. UŽÍVÁNÍ SLUŽBY
  1. Užívání. Jakmile Objednatel převezme zprovozněnou Službu, uděluje mu Dodavatel nevýhradní nepřevoditelné oprávnění k jejímu užívánív souladu se Smlouvou. Oprávnění je omezeno na dobu trvání Smlouvy.
  2. Výhrada práv. Dodavatel neuděluje Objednateli žádnou licenci ani jiné právo duševního vlastnictví ksoftware, Materiálům třetích stran ani jiným dílům, které jsou součástí Služby. Veškerá práva keSlužbě náleží a zůstanou náležet pouze Dodavateli a veškerá práva k Materiálům třetích stran náleží příslušným poskytovatelům Materiálů třetích stran. Objednatel nezískává žádné licence ani jiná práva, kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v odst. 4.1 nebo v příslušných licenčních podmínkách třetí strany. Uzavřením Smlouvy, případně okamžikem vytvoření takových dat, Objednatel postupuje Dodavateli veškerá práva vztahující se k Výstupním datům. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny Služby, které považuje za nezbytné nebo užitečné pro zvýšení její kvality, efektivity či výkonu nebo pro dosažení souladu s platnými právními předpisy.
   1. obdrží příkaz soudu nebo orgánu veřejné moci, který mu ukládá tak učinit,
   2. Objednatel nedodržuje Smlouvu nebo že Oprávněný uživatel užívá Službu nad rámec udělených práv nebo k účelu, který Smlouva nepovoluje, nebo že se podílí na podvodných nebo nezákonných činnostech, nebo
   3. Objednatel nezaplatí jakoukoliv částku splatnou Dodavateli ve lhůtě splatnosti.
  3. Pozastavení a ukončení. Nad rámec jiných případů vyplývajících ze Smlouvy nebo právních předpisů může Dodavatel přístup ke Službě Objednateli nebo Oprávněnému uživateli pozastavit nebo ukončit, aniž by mu z toho vznikly jakékoli povinnosti nebo odpovědnost, pokud:
  4. SLA. Dodavatel vynaloží obchodně přiměřené úsilí, aby Službu poskytoval v souladu s dohodnutou úrovní služeb. Další informace o jednotlivých úrovních služeb jsou k dispozici v SLA. Pokud se strany v objednávce nedohodnou jinak, je Služba poskytována v plánu „Bronze“.
 5. OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ
  1. Omezení užívání. Dodavatel nesmí Službu užívat a ani nesmí jiným osobám umožnit užívání Služby v rozsahu, jakém mu to Smlouvavýslovně neumožňuje nebo dokonce zakazuje. Zejména nesmí:
   1. kopírovat, distribuovat, prodávat, pronajímat, půjčovat nebo jinak zpřístupňovat v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem Službu nebo její části,
   2. pokoušet se upravovat Službu nebo vytvářet odvozená díla od Služby,
   3. obcházet nebo porušovat jakékoli zabezpečení používané Službou nebo Službu užívat jinak než jako Oprávněný uživatel s použitím svých vlastních platných přístupových údajů,
   4. nahrávat, přenášet nebo jinak poskytovat do Služby nebo jejím prostřednictvím jakékoli data nebo materiály, které jsou nezákonné nebo obsahují či aktivují jakýkoli škodlivý kód. Škodlivým kódem se rozumí jakýkoli software nebo jiná technologie, jejímž účelem nebo účinkem je umožnit neoprávněný přístup k počítači, softwaru, hardwaru nebo síti nebo je narušit či jinak poškodit nebo zabránit jinému zákazníkovi nebo oprávněnému uživateli v přístupu ke Službě nebo v jejich užívání,
   5. přetěžovat, vypínat nebo jinak poškozovat Službu nebo Dodavatelovo poskytování Služby, 
   6. užívat Službu pro účely konkurenční analýzy služeb, vývoje nebo poskytování konkurenční služby nebo produktu nebo pro jakýkoli jiný účel, který je vůči Dodavateli nebo jeho Přidruženým osobám konkurenční,
   7. užívat Službu ve spojení se systémy důležitými z hlediska bezpečnosti nebo jinými systémy, v nichž by užívání nebo selhání Služby mohlo vést ke zranění osob nebo k fyzické či majetkové škodě, 
   8. užívat Službu způsobem nebo za účelem, který porušuje práva duševního vlastnictví, jiná práva třetích stran nebo právní předpisy, ani
   9. vydávat se za jakoukoli osobu nebo subjekt nebo zkresleně uvádět své spojení s jinou osobou nebo subjektem, ani vytvářet falešnou identitu za účelem uvedení ostatních v omyl.
  2. Sankce. Služba je nabízena uživatelům, kteří nejsou terčem sankčního režimu a nemají bydliště v zemi, ze které je přístup ke Službě zakázán podle účinných sankcí nebo předpisů o kontrole exportu. Uzavřením Smlouvy Objednatel prohlašuje, že splňujete uvedené podmínky. Pokud tyto podmínky nesplňuje, nesmí Službu užívat. Dodavatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit dostupnost Služby pro jakoukoli osobu, subjekt, zeměpisnou oblast nebo jurisdikci.
 6. POVINNOSTI OBJEDNATELE
  1. Součinnost. Po celou dobu trvání Smlouvy musí Objednatel:
   1. udržovat a provozovat všechny Systémy Objednatele v souladu s doporučeními Dodavatele,
   2. umožnit pracovníkům Dodavatele přístup do svých prostor a k Systémům Objednatele, pokud je to potřebné pro zprovoznění nebo poskytování Služby, a
   3. poskytnout Dodavateli veškerou další součinnost a pomoc, kterou může požadovat, aby mohl vykonávat svá práva a plnit své povinnosti podle Smlouvy nebo v souvislosti s ní.
  2. Překážky v plnění. Pokud Objednatel neposkytne součinnost nebo nesplní jinou povinnost dle Smlouvy, jedná se o překážku v plnění Smlouvy na straně Objednatele, která Dodavatele opravňuje pozastavit plnění Smlouvy. Doba trvání překážky, po kterou nemůže plnit, se počítá od prvního dne, kdy tato překážka nastala až do okamžiku, kdy Objednatel po odstranění překážky informuje Dodavatele o jejím odstranění. Termíny pro plnění povinností Dodavatele se prodlužují o dobu trvání překážky a dobu nutnou pro obnovení kontinuity plnění vůči Objednateli.edplatné období užívání Služby se o dobu trvání překážky neprodlužuje. Pokud by prodlení Objednatele sposkytnutím součinnosti trvalo déle než 30 dní, může Dodavatel smlouvu vypovědět sokamžitým účinkem.
  3. Nápravná opatření. Pokud se Objednatel dozví o jakékoli skutečné nebo hrozící činnosti zakázané vodst.5.1, musí o tom Dodavatele neprodleně informovat a přijmout veškerá opatření, která jsou vhodná kzastavení této činnosti a ke zmírnění jejích dopadů (například přerušení a zabránění neoprávněného přístupu ke Službě nebo vymazání dat, ke kterým kdokoli získal neoprávněný přístup).
  4. Nepřetahování pracovníků. Objednatel se zavazuje, že se bez předchozí písemné dohody sDodavatelem zdrží, ať už přímo svým jménem či nepřímo prostřednictvím třetí osoby, zejména Přidružené osoby, pobízení nebo navádění zaměstnance, poddodavatele (zejména OSVČ), člena voleného orgánu nebo jiné osoby spolupracující vté době nebo předchozích 6 měsících sDodavatelem nebo jeho Přidruženou osobou (společně také „pracovníci“) ktomu, aby ukončil nebo omezil svou spolupráci sDodavatelem nebo jeho Přidruženou osobou nebo aby začal vykonávat práci (i mimo pracovní poměr) pro Objednatele nebo jeho Přidruženou osobu. Pokud Objednatel poruší kteroukoliv povinnost podle tohoto odstavce, zejména pokud Objednatel nebo jeho Přidružená osoba zašle pracovníkovi Dodavatele cílenou pracovní nebo podobnou nabídku nebo pokudspracovníkem Dodavatele naváže pracovní nebo jiný poměr, zaplatí Dodavateli smluvní pokutu ve výši odměny, kterou Dodavatelnebo jeho Přidružená osoba příslušnému pracovníkovi vyplatili během posledních 6 měsíců před porušením povinnosti.
  5. Odpovědnost Objednatele. Objednatel nese výhradní odpovědnost za:
   1. témy Objednatele a za to, že splňují požadavky technické náročnosti Služby. Pokud tyto požadavky nesplní, Služba nemusí fungovat správně nebo nemusí fungovat vůbec
   2. legálnost zpracování Dat Objednatele. Zejména Objednatel odpovídá za to, že je oprávněn Dodavateli předat veškerá Data Objednatele a že jejich užíváním a zpracováním za účelem poskytování Služby nedojde k porušení práv třetích osob, zejména práv duševního vlastnictví, práv na ochranu soukromí nebo povinností stanovených právními předpisy. Objednatel musí informovat osoby, jejichž osobní nebo jiné údaje Dodavateli předá za účelem poskytování Služby, o takovém předání údajů Dodavateli jakožto zpracovateli, případně získat souhlas s takovým předáním osobních údajů, pokud je to nezbytné,
   3. používání, zabezpečení a ochranu přístupových údajů Oprávněných uživatelů před neoprávněným použitím, a veškeré užívání Služby prostřednictvím Systémů Objednatele nebo přístupových údajů Oprávněných uživatelů, včetně všech výsledků získaných z takového přístupu nebo používání a všech závěrů, rozhodnutí a činností na jejich základě.
 7. CENA
  1. Předplatné. Cena označená jako „předplatné“ zahrnuje určitý počet PERSON (licencí) pro každé předplatné období. Objednatel je povinen zaplatit předplatné, i když nevyužije všechny persony. V takovém případě poplatek za předplatné za nevyužité persony propadá bez náhrady. V případě ukončení Smlouvy se cena za nevyužité persony nevrací. Předplatné se platí vždy předem na základě faktury vystavené na začátku každého měsíce za služby poskytované v takovém měsíci. První zpoplatněné předplatné (období) počíná běžet od 1. dne následujícího měsíce po měsíci zprovoznění Služby. Služba je od data akceptace a převzetí ve zbývající části daného měsíce, v němž byla Služba zprovozněna, nezpoplatněna. Objednatel je povinen platit předplatné i vpřípadě, že je Služba zprovozněna pouze částečně zdůvodu, že Objednatel neposkytl potřebnou součinnost nebo pokud neopodstatněně odmítl zprovoznění převzít.
  2. Další složky ceny. Objednatel zaplatí Dodavateli všechny další dohodnuté částky. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsou jednorázové poplatky (například za zprovoznění Služby) splatné předem na základě faktury vystavené po podpisu objednávky. Ostatní částky jsou splatné před poskytnutím služby, ke které se vztahují. Pokud není výslovně dohodnuto jinak, jsou všechny poplatky nevratné.
  3. Daně. Pokud se strany nedohodnou jinak, jsouveškeré ceny uvedeny bez DPH, kterou bude Dodavatel Objednateli účtovat vsouladu správními předpisy a Objednatel se ji zavazuje zaplatit nad rámec uvedených cen. Ceny nezahrnují ani žádné jiné daně nebo poplatky.
  4. Fakturace. Faktury budou mít splatnost 7 dnů od vystavení. Faktury bude Dodavatel zasílat elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby Objednatele. Objednatel cenu zaplatí převodem na účet označený ve faktuře, přitom použije veškeré uvedené platební identifikátory (např. variabilní symbol). Pokud mezi stranami dojde ke sporu (např. ohledně zaplacení víceprací), musí Objednatel zaplatit celou nespornou část ceny, bez ohledu na stav nebo povahu sporu. Platební závazky nejsou dotčeny událostmi vyšší moci.
  5. Prodlení. Pokud se Objednatel dostane do prodlení splatbou jakékoliv dlužné částky, může mu Dodavatel naúčtovat smluvní pokutu zprodlení ve výši 0,05 % zdlužné částky za každý i započatý den prodlení. Kromě toho Objednatel uhradí veškeré náklady vzniklé při vymáhání opožděných plateb, včetně nákladů právního zastoupení, soudních nákladů a poplatků inkasní agentuře nebo jakékoliv třetí straně pověřené vymáháním.
  6. Změny. Dodavatel může písemným oznámením měnit ceny, zavést nové poplatky nebo zvýšit poplatky pro další předplatné období. Pokud Objednatel se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět súčinností ke dni, kdy měly změny nabýt účinnosti, přičemž výpověď musí být Dodavateli doručena před datem účinnosti změny.
 8. MLČENLIVOST
  1. Důvěrné informace. Při plnění Smlouvy může kterákoliv strana (jako poskytující strana) zpřístupnit své důvěrné informace druhé straně (jako přijímající straně). Důvěrné informace jsou veškeré neveřejné informace obchodní, finanční, technické, provozní nebo výrobní povahy, včetně obchodních tajemství, a další neveřejné informace, které by přijímající strana měla považovat za důvěrné s ohledem na jejich obsah nebo způsob, jakým byly sděleny. Jedná se zejména o informace o obchodních plánech, know-how, ceně, přístupových údajích a heslech. Důvěrné informace nejsou informace, které jsou nebo se stanou veřejně známými nebo dostupnými jinak než jednáním nebo opomenutím přijímající strany nebo byly v držení přijímací strany před datem uzavření Smlouvy.
  2. Mlčenlivost. Přijímající strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích poskytující strany. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana užívat pouze v souladu se Smlouvou za účelem jejího plnění. Pokud to není nezbytné pro plnění Smlouvy, nesmí přijímající strana zveřejňovat, sdělovat ostatním ani jinak používat důvěrné informace poskytující strany. 
  3. Povolené zpřístupnění. Důvěrné informace poskytující strany může přijímající strana zpřístupnit pouze svým zaměstnancům či spolupracovníkům a pouze v rozsahu, v jakém je to nezbytné ke splnění její povinností v souladu se Smlouvou, ovšem pouze za předpokladu, že je zaváže k mlčenlivosti alespoň v rozsahu, v jakém je sama k mlčenlivosti touto Smlouvou zavázána. Za jakékoliv porušení mlčenlivosti způsobené osobami, kterým důvěrné informace zpřístupní, ale odpovídá přijímající strana jako by mlčenlivost porušila sama. 
  4. Výjimky. Povinnost mlčenlivosti se netýká informací, které jsou v době zpřístupnění přijímající straně běžně dostupné veřejnosti za předpokladu, že se nestaly běžně dostupnými v souvislosti s porušením Smlouvy, nebo které byly přijímající straně známy bez jakýchkoliv omezení před tím, než je obdržela od poskytující strany, což může přijímající strana prokázat existujícími písemnými záznamy. Povinnost mlčenlivosti se dále nevztahuje na případy, kdy povinnost zpřístupnit důvěrnou informaci druhé strany vyplývá z právního předpisu nebo z rozhodnutí orgánu veřejné moci. I v takovém případě trvá povinnost zpřístupnit nebo zveřejnit důvěrné informace pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Pokud by bylo nutné jakékoliv důvěrné informace sdělit třetí osobě (např. soudu nebo úřadu), musí o tom přijímající strana předem písemně informovat poskytující stranu.
  5. Délka trvání. Povinnost mlčenlivosti trvá po celou dobu trvání obchodního tajemství a ve vztahu k ostatním důvěrným informacím po dobu trvání Smlouvy a dále 5 let po jejím skončení, nezveřejní-li poskytující strana konkrétní důvěrnou informaci dříve. Na žádost poskytující strany vrátí nebo zničí přijímající strana všechny kopie důvěrných informací, které nemá povinnost uchovávat v souladu s právními předpisy. 
 9. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
  1. Odškodnění. Objednatel prohlašuje a zaručuje Dodavateli, že vlastní potřebná práva a souhlasy týkající se Dat Objednatele, takže po jejich obdržení Dodavatelem a zpracováním vsouladu se Smlouvou nebudou porušena žádná práva duševního vlastnictví, práva na ochranu soukromí či jiná práva třetích stran, ani nebudou porušeny žádné platné právní předpisy. Objednatel odškodní Dodavatele a jehoPřidružené osoby a bude je chránit před všemi škodami, včetně sankcí, pokut a nákladů právního zastoupení, kterémohou vzniknout vsouvislosti sporušením prohlášení Objednatele, užíváním Služby mimo účel, rozsah nebo způsob použití povolený Smlouvou nebo vrozporu sDodavatelovými pokyny nebo jakýmkoliv jiným jednáním nebo opomenutím Objednatele vsouvislosti se Smlouvou.
  2. Zřeknutí se záruk. Nad rámec odst. 4.4 je Službaje poskytována„tak, jak je“ a Dodavatel neposkytuje Objednateli jakoukoliv záruku, že je Služba dostupná nebo že bude fungovat bez přerušení, vhodná pro určitý účel, kompatibilní sjakýmkoli softwarem, systémem nebo jinými službami, nebo že bude bezpečná, přesná nebo bez chyb. Všechny Materiály třetích stran jsou poskytovány tak, jak jsou, a jakékoli prohlášení nebo záruka týkající se Materiálů třetích stran je výhradně mezi Objednatelem a poskytovatelem Materiálů třetích stran. Pokud bude Služba nedostupná, má Objednatel jako jediné právo zvadného plnění právo na slevu dle SLA.
  3. Omezení odpovědnosti. Vmaximálním rozsahu povoleném právními předpisy nenesou Dodavatelani jeho Přidružené osoby odpovědnost za ušlý zisk, nemožnost užívat Službu nebo přerušení jejího poskytování.
  4. Porušení práv. Pokud je Služba podle názoru Dodavatele vadná, porušuje nebo může porušovat práva třetích stran nebo právní předpisy, může Dodavatel podle svého uvážení a na vlastní náklady:
   1. pro Objednatele získat právo užívat Službu v souladu se Smlouvou,
   2. upravit Službu tak, aby nebyla vadná, neporušovala práva a zároveň poskytovala podobnou funkčnost, nebo
   3. vypovědět Smlouvu s okamžitým účinkem a požadovat, aby Objednatel přestal Službu užívat.
  5. Výhradnost. Tento článek 9 a odst. 4.4 upravuje veškerou odpovědnost Dodavatele za škodu nebo vady Služby. Objednatel se výslovně vzdává jakýchkoliv práv zde neuvedených a souhlasí s výše uvedeným omezením odpovědnosti. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností v plném rozsahu.
 10. DOBA TRVÁNÍ SLUŽBY
  1. Doba trvání. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu objednávky druhou stranou a je uzavírána na dobu předplatného období uvedeného v objednávce. Pokud objednávka neuvádí jiné předplatné období, činí jeho délka 1 měsíc. První předplatné období končí uplynutím následujícího kalendářního měsíce po měsíci, ve kterém byla Služba zprovozněna.
  2. Prodloužení. Předplatné období se po jeho uplynutí automaticky obnovuje o další 1 měsíc, a to i opakovaně. K obnově nedojde pouze v případě, že kterákoliv strana nejpozději 15 dní před uplynutím aktuálního předplatného období písemně oznámí druhé straně, že chce předplatné období ukončit. V takovém případě Dodavatel ukončí poskytování Službyk poslednímu dni předplatného období.
  3. Ukončení. Nad rámec jiných práv vyplývajících z právních předpisů nebo sjednaných stranami:
   1. kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud ta druhá podstatně poruší Smlouvu a takové porušení není schopna napravit, nebo je schopna napravit, ale zůstane nenapraveno 30 dní po obdržení písemného oznámení o takovém porušení,
   2. kterákoli strana může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud se druhá stranadostane do úpadku nebo hrozícího úpadku ve smyslu právních předpisů účinných ke dni výpovědi, podá návrh na zahájení insolvenčního řízení proti své osobě (dlužnický návrh), nebo vstoupí do likvidace, a
   3. Dodavatel může Smlouvu vypovědět s okamžitou účinností, pokud Objednatel nezaplatí jakoukoli částku ve lhůtě splatnosti a toto prodlení trvá déle než 15 dní nebo pokud poruší jiné ustanovení Smlouvy, zejména odst. 5.1, 6.4 nebo 6.5.
  4. Postup po ukončení. Nedohodnou-li se strany jinak, tak ukončením Smlouvy:
   1. práva a licence, které Dodavatel Objednateli udělil, okamžitě zaniknou,
   2. po uplynutí dalších 3 měsíců může Dodavatel zničit a trvale vymazat všechna Data Objednatele, přičemž pro vyloučení pochybností se tato povinnost se nevztahuje na Výsledná data,
   3. Objednatel jepovinen do 15 dnů nebo na písemnou žádost Dodavatele trvale vymazat veškeré předané materiály a důvěrné informace Objednatele ze všech Systémů Objednatele a písemně Dodavateli potvrdit, že tuto povinnost splnil, a
   4. pokud Dodavatel vypoví Smlouvu podle odst.9.4 nebo pokud Objednatel vypoví Smlouvu podle odst.10.3 písm. a), bude Objednatel zproštěn povinnosti zaplatit předplatné připadající na období po datu účinnosti takového ukončení, ve všech ostatních případech se všechny ceny a jiné poplatky, které by se staly splatnými, pokud by Smlouva zůstala v platnosti až do uplynutí aktuálního platebního období, stanou okamžitě splatnými a Objednatel je povinen je spolu se všemi dříve vzniklými, ale dosud nezaplacenými částkami zaplatit po obdržení faktury.
  5. Přetrvávající ustanovení. Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména smluvní pokuty, omezení odpovědnosti a povinnost odškodnění. 
 11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Komunikace. Komunikovat spolu budou strany zejména elektronicky prostřednictvím e-mailů kontaktních osob. Vyžaduje-li jakákoliv zpráva nebo jednání písemnou formu, postačuje e-mail s prostým elektronickým podpisem.
  2. Změny. Dodavatel může Podmínky měnit podle vlastního uvážení, zejména, ale nikoli výhradně, v případě změn platných zákonů, služeb a smluv se svými dodavateli. Změny budou Objednateli oznámeny e-mailem nebo oznámením v administraci Služby. Veškeré změny nabývají účinnosti k uvedenému datu, které činí nejméně 30 dní ode dne oznámení změn, a vztahují se na veškeré následné užívání Služby. Pokud Objednatel se změnou nesouhlasí, může Smlouvu vypovědět s účinností po uplynutí 1měsíční výpovědní doby, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi, přičemž výpověď musí být Dodavateli doručena před datem účinnosti změny. V případě výpovědi podle tohoto odst. platí po výpovědní dobu aktuálně platné Podmínky. Pokračování Objednatele v užívání Služby po uplynutí doby jejich účinnosti znamená, že Objednatel změny přijímá a souhlasí s nimi
  3. Rozhodné právo a příslušnost soudů. Veškeré právní vztahy související se Smlouvou se řídí českým právem. Spory budou strany řešit nejprve smírně. Pokud nedosáhnou smírného řešení sporu, budou spory rozhodovat obecné soudy věcně a místně příslušné podle sídla Dodavatele.
  4. Vyloučení obchodních zvyklostí. Strany vylučují použití obchodních zvyklostí podle § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si výslovně dohodly ve Smlouvě. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Selhání nebo opomenutí kterékoliv strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi stranami.
  5. Vyšší moc. Za případ vyšší moci považují strany veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemohou přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie a kybernetické útoky (například DDoS). Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy.
  6. Salvátorská klauzule. Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části Smlouvy. Strany nahradí jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.
  7. Zákaz postoupení. Bez předchozího písemného souhlasu Dodavatele nesmí Objednatel započíst vůči Dodavateli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy ani nesmí postoupit jakoukoliv pohledávku za Objednatelem třetí straně, nicméně Dodavatel může postoupit Smlouvu jako celek jeho přidružené osobě i bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.